Historie Colours of Sepsis

logo-transparent-cut

Všeobecné informace

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizátorem akce je SANOPHRAM CZ v těsné spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí.

Místo konání Colours of Sepsis

Prvních pět ročníků akce se konalo v prostorách Fakultní nemocnice v Ostravě. Šestý a sedmý ročník se konal v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Osmý až čtrnáctý ročník se konal v prostorách hotelu Clarion v Ostravě. Jubilejní, 15. ročník akce se konal v prostorách Nové auly, VŠB-TU Ostrava. Od16. ročníku se Colours opět konají v prostorách hotelu Clarion v Ostravě.

Historie Colours of Sepsis

Odborná akce, známá před tím pod názvem PG kurz Sepse a MODS, byla poprvé organizována v roce 1999. Zúčastnilo se jí sedmnáct posluchačů a odeznělo celkem deset přednášek. V průběhu dalších jednadvaceti let se akce zúčastnilo celkem 13574 registrovaných účastníků. Přednášejícími na Colours jsou vesměs známi odborníci, zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty. Od roku 2000 se akce účastní i přednášející a posluchači ze Slovenské republiky a od roku 2004 také špičkoví představitelé světové intenzivní medicíny. V roce 2003 bylo na půdě pátého ročníku PG kurzu Sepse a MODS kurzu založeno Česko-Slovenské fórum pro sepsi (dále CSFS) s oficiální deklarací svého připojení k Barcelonské výzvě – dokumentu, kterým byla zahájená The Surviving Sepsis Campaign. Také na půdě kurzu byla v roce 2005 přednesena Výzva CSFS adresována České lékařské společnosti JEP a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign – snížit úmrtnost na těžkou sepsi o 25%.

V roce 2013 byl PG kurz Sepse a MODS přejmenován na Colours of Sepsis.

Od roku 2003 je součástí této akce sympozium Aktuality v dětské intenzivní, od roku 2014 Postgraduální kurz sester v intenzivní péči a od roku 2019 také Den mladých intenzivistů.

V průběhu let 2002 až 2016 vycházel z akce sborník přednášek na DVD nosiči, který byl každoročně obohacen o zvukový záznam většiny prezentací. Od roku 2017 je součástí webové stránky Colours on-line sborník přednášek a od roku 2018 jsou na této webové stránce k dispozici ke stažení všechny dosud vydané sborníky a další důležité materiály.

Počet přednášejících

Rok Celkem Zahraničí
1999 9 0
2000 8 0
2001 8 0
2002 15 5
2003 31 12
2004 52 16
2005 56 17
2006 86 14
2007 102 24
2008 107 17
2009 129 18
2010 120 17
2011 116 19
2012 125 11
2013 131 13
2014 143 18
2015 206 40
2016 248 47
2017 263 38
2018 285 57
2019 275 51
2020 316 67
2021 (online) 132 19
2022 294 46
2023 384 51

Počet účastníků celkem

Rok Celkem Zahraničí
1999 17 0
2000 19 1
2001 21 4
2002 50 14
2003 84 34
2004 246 103
2005 252 84
2006 315 70
2007 382 98
2008 457 110
2009 465 117 (4)
2010 468 116
2011 451 132
2012 466 98
2013 472 91
2014 635 114
2015 1077 178
2016 1331 195
2017 1629 222
2018 1626 260
2019 1820 267
2020 1957 272
2021 (online) 2560 /
2022 1647 258
2023 2086 349